Please fill all widget settings!

Nitel Araştırmalarda Takip Edilecek Adımlar

Nitel Bir Araştırmanın Tasarımında Takip Edilecek Adımlar #nitelaraştırmalar #nitelanaliz #nitel


 1. Araştırma konusu belirlenir
 2. Belirlenen konuda daha önce yapılmış çalışmalar incelenir
 3. Araştırmanın kavramsal-kuramsal çerçevesi çizilir
 4. Araştırma için uygun yaklaşım seçilir ve buna uygun araştırma problemi ve alt problemleri yazılır
 5. Veri toplama araçları seçilir
 6. Örneklem seçimi ve katılımcı sayısı belirlenir
 7. Görüşme türü belirlenir ve görüşme soruları yazılır
 8. Veriler toplanır
 9. Toplanan veriler düzenlenir (deşifre vb.)
 10. Kodlama anahtarı oluşturulur
 11. Verilerin kodlanması ve kategorileştirilmesi tamamlanır
 12. (Mümkünse kodlayıcılararası uzlaşma sağlanır)
 13. Kodlanan veriler görselleştirilir
 14. Rapora araştırma bulguları ve katılımcı ifadeleri eklenir
 15. Araştırma sonucu yazılır.


Share
Tags
Written by Zeynep Kurnaz


Leave a Comment